Obor Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent:

 – 4letý studijní obor s maturitní zkouškou

– denní forma studia 

– číslo oboru 53-41-M/01

Studium oboru Zdravotnický asistent vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání.

Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníka, který je schopen vykonávat ošetřovatelské činnosti v rámci ošetřovatelského programu samostatně nebo ve spolupráci s pracovním týmem.

U žáků jsou rozvíjeny potřebné klíčové a odborné kompetence, které jsou důležité pro jeho profesionální uplatnění.

– škola připravuje absolventy tohoto oboru pro uplatnění v ošetřovatelské péči i v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých

– může se podílet na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči

– uplatní se v různých zdravotnických zařízeních, např. v nemocnicích, na poliklinikách, v lékařských a ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a i v domácí péči

– jako zdravotnický personál může pracovat také v zařízeních sociální péče a služeb, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro seniory…

– absolventi a absolventky studijního oboru zdravotnický asistent jsou tedy připraveni pro uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních

– obsah vzdělání je stanoven tak, aby absolventi tohoto oboru po zapracování mohli kvalifikovaně vykonávat činnost zdravotnického asistenta a byli připraveni i ke studiu na vyšší nebo vysoké škole. Žáci absolvují v průběhu studia jak předměty všeobecně vzdělávací, které jsou soustředěny převážně v prvních dvou ročnících, tak předměty odborné, včetně praktického vyučování ve zdravotnických zařízeních (třetí a čtvrtý ročník)

– absolvent tedy  najde uplatnění na trhu práce a také je připraven ke studiu na vyšších nebo vysokých školách převážně zdravotnického nebo sociálního směru

 

– ve vzdělávacím programu je kladen důraz na různorodost odborné výuky – praktická odborná výuka je realizována v předmětech ošetřovatelská péče a ošetřovatelství a probíhá v reálném prostředí běžného provozu zdravotnických a sociálních zařízení

– žák se učí používat odbornou terminologii, zvládat komunikaci s klienty a zdravotnickými pracovníky, pracovat s informacemi, v rámci svých kompetencí ošetřuje nemocné a vykonává svěřené odborné výkony.

– v průběhu celého studia je kladen důraz na rozmanitost odborné výuky, zařazování zajímavých a přínosných odborných exkurzí  v ČR

– předpokladem ke studiu v oboru zdravotnický asistent je splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Proto je požadováno zdravotní osvědčení od dětského nebo praktického lékaře

Učební plán oboru zdravotnický asistent

platný od 1. září 2016, počínaje 1. ročníkem

 

Název školy:                                          Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3

Kód a název oboru:                                53-41-M/01  Zdravotnický asistent

Stupeň vzdělávání:                                 střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia:                             čtyřleté denní studium

Ředitelka školy:                                     Mgr. Marie Dostálová

Kontakty:                                               telefon:  582 343 861

e-mail:   skola@szdravpv.cz

URL :    www.szdravpv.cz

Platnost ŠVP:                                        od 1. září 2016, počínaje 1. ročníkem

 

 

 

Předmět

Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku
Minimum dle RVP 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem:
Vyučovací předměty povinné:

 

Český jazyk a literatura * 10 3 3 3 3 12
Literární seminář 1 1
Cizí jazyk I. * 10 3(3) 3(3) 4(4) 4(4) 14(14)
Cizí jazyk II. 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 4(4)
Občanská nauka  

5

1 1 1 1 4
Dějepis 2 1 3
Fyzika  

4

2 1 3
Chemie 2 1 3
Biologie 2 2
Matematika 7 3 2 2 7
Tělesná výchova

/Zdravotní tělesná výchova/

 

8

2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8)
2 2
První pomoc 2(2) 2(2)
Informační a komunikační technologie 4 2(2) 2(2) 4(4)
Ekonomika 2 2 2
Somatologie  

 

 

8

4 4
Odborná latinská terminologie  

1

 

 

 

1
Klinická propedeutika  

 

2

 

 

 

2

Výchova ke zdraví 1 1
Ošetřovatelství  ●  

44

2(2) 6(6+6) 5(5) 6(6) 19(25)
Odborný seminář 1 1 1 1 4
Ošetřovatelská péče  ●

Odborná praxe

12(12+12) 12(12+12)

 

24(48)
4×30=120
Základy psychologie a komunikace ● 5 2 3(2) 1 6(2)
Celkem: 107 32 32 34 32 130
Vyučovací předměty nepovinné:

 

Společenskovědní seminář  * /

Matematický seminář *

   

 

 

 

2

 

2(2)

Celkem: 107 2 2(2)

Napište nám

captcha