Škola sídlí v budově na Vápenici 3 v Prostějově. Majitelem budovy je město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu.

V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které  slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o.

Ředitelství, sekretariát, sborovna a kancelář účetní – rozpočtářky je ve třetím patře severního křídla budovy. Ve druhém patře se nachází většina učeben a kabinetů, studovna s odbornou literaturou a prostorné odpočinkové prostory pro žáky. Ve všech společných prostorách druhého patra je moderní obrazová výzdoba a nástěnky, na kterých jsou žákům, pracovníkům školy a i návštěvám školy poskytovány informace provozního charakteru a také informace výchovného poradce a preventisty patologických jevů. Jsou tu vystaveny úspěchy žáků školy a obrazová dokumentace školy z projektových činností.

Na chodbách třetího patra jižního křídla jsou instalovány nástěnky se zdravotnickou tématikou. Nachází se zde také moderně vybavená učebna pro výuku předmětu psychologie a komunikace a učebny pro odborné předměty.

Škola má třináct prostorných moderně vybavených učeben, jak pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, tak pro výuku odborných předmětů. Všechny učebny jsou průběžně modernizovány.

Učebny pro výuku odborných předmětů i všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vybaveny dataprojektory (9), videopřehrávači (4) a DVD přehrávači (9). Postupně jsou do učeben montovány interaktivní tabule (6). Odborné učebny jsou vybaveny televizním přijímačem s videopřehrávačem a bohatou nabídkou videozáznamů, učebna literatury také audionahrávkami. Všechny učebny mají množství obrazů, modelů, schémat a grafů. V rámci projektu Digitálně a interaktivně je dvacet vyučujících vybaveno TABLETem-PC.

Ve všech prostorách školy je již možnost wi-fi připojení na internet.

Vybavení učeben je obnovováno průběžně a dle finančních možností na základě doporučení a žádostí vyučujících jednotlivých předmětů.

Výuka výpočetní techniky je vedena ve specializované učebně, její vybavení je neustále modernizováno a doplňováno. Počítače jsou propojeny do sítě a ze všech je umožněn přístup na internetovou síť.

Ve škole funguje žákovská knihovna a studovna, která poskytuje dobré zázemí pro vyučující a žáky školy. Knihovna – studovna, je vybavena počítačem s připojením na internet a tiskárnou. V současné době má knihovna přes 2 000 svazků. Kromě beletrie se jedná i o odborné tituly především z oblasti zdravotnictví, audiovizuální dokumenty, encyklopedie a tituly pro potřebu výuky českého jazyka. Knižní tituly jsou rovněž doplňovány.

Výuka cizích jazyků je realizována ve specializovaných jazykových učebnách a v jedné z nich se nachází interaktivní tabule, ve dvou  je eBeam a vyučující si doplňují software. Pro kvalitní poslech při výuce cizích jazyků slouží 4 CD radiopřehrávače značky JVC, které jsou zabudovány v učebnách. Studenti také vyjíždí na zahraniční stáže v rámci programu Erasmus+

Odborné učebny jsou uspořádány jako školní třídy a v jejich další části simulují učebny pracovnu sester a nemocniční pokoj. Při výuce odborných předmětů mají žáci  možnost pracovat s resuscitačními modely se zapisovačem fyziologických funkcí Recording Resusci Anne, k dispozici je dále žákům infúzní pumpa s lineárním dávkovačem, modely pro nácvik cévkování, odběrů krve, aplikace injekcí, atd. K seznámení s vedením dokumentace ve zdravotnických zařízeních slouží materiály HINZ.

Učebna pro předmět základy psychologie a komunikace má kruhové uspořádání sezení, které je vhodné  pro skupinovou výuku a pro nácvik relaxace.

Výuka předmětu ošetřovatelská péče probíhá na smluvně zajištěných pracovištích Středomoravské nemocniční a.s., člen skupiny AGEL, Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1. S Nemocnicí Prostějov neustále úzce spolupracují vyučující odborných předmětů, které v rámci dalšího odborného vzdělávání navštěvují tamní odborné semináře. Vrchní a staniční sestry se i jako odborníci z praxe účastní profilové části maturitních zkoušek, a to praktické zkoušky z předmětu ošetřovatelská péče.

Škola je pro svou činnost materiálně a technicky velmi dobře vybavena. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Radou rodičů, důkazem je například finanční podpora Rady rodičů při nákupu sportovních potřeb, sezení do odpočinkových prostor pro žáky a finanční podpora při úhradě jízdného na odborné exkurze.  Dále škola úzce spolupracuje se Školskou radou a dalšími institucemi města, kraje a regionu.

Naše škola

Škola sídlí v budově na Vápenici 3 v Prostějově. Majitelem budovy je město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu.

V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o.

Menu