Obor Praktická sestra

čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou

denní forma studia

číslo oboru 53-41-M/03

Studium oboru Praktická sestra vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání.

Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníka, který je schopen vykonávat ošetřovatelské činnosti v rámci ošetřovatelského programu samostatně nebo ve spolupráci s pracovním týmem.

U žáků jsou rozvíjeny potřebné klíčové a odborné kompetence, které jsou důležité pro jeho profesionální uplatnění.

 • škola připravuje absolventy tohoto oboru pro uplatnění v ošetřovatelské péči i v oblasti prevence a léčby dětí, dorostu i dospělých
 • může se podílet na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči
 • uplatní se v různých zdravotnických zařízeních, např. v nemocnicích, na poliklinikách, v lékařských a ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a i v domácí péči
 • jako zdravotnický personál může pracovat také v zařízeních sociální péče a služeb, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro seniory…
 • absolventi a absolventky studijního oboru Praktická sestra jsou tedy připraveni pro uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních
 • obsah vzdělání je stanoven tak, aby absolventi tohoto oboru po zapracování mohli kvalifikovaně vykonávat činnost praktické sestry a byli připraveni i ke studiu na vyšší nebo vysoké škole. Žáci absolvují v průběhu studia jak předměty všeobecně vzdělávací, které jsou soustředěny převážně v prvních dvou ročnících, tak předměty odborné, včetně praktického vyučování ve zdravotnických zařízeních (třetí a čtvrtý ročník)
 • absolvent tedy najde uplatnění na trhu práce a také je připraven ke studiu na vyšších nebo vysokých školách převážně zdravotnického nebo sociálního směru
 • ve vzdělávacím programu je kladen důraz na různorodost odborné výuky – praktická odborná výuka je realizována v předmětech ošetřovatelská péče a ošetřovatelství a probíhá v reálném prostředí běžného provozu zdravotnických a sociálních zařízení
 • žák se učí používat odbornou terminologii, zvládat komunikaci s klienty a zdravotnickými pracovníky, pracovat s informacemi, v rámci svých kompetencí ošetřuje nemocné a vykonává svěřené odborné výkony.
 • v průběhu celého studia je kladen důraz na rozmanitost odborné výuky, zařazování zajímavých a přínosných odborných exkurzí v ČR
 • předpokladem ke studiu v oboru Praktická sestra je splnění podmínek zdravotní způsobilosti. Proto je požadováno zdravotní osvědčení od dětského nebo praktického lékaře
Naše škola

Škola sídlí v budově na Vápenici 3 v Prostějově. Majitelem budovy je město Prostějov. Střední zdravotnická škola má s majitelem uzavřenou nájemní smlouvu.

V přízemí budovy má Střední zdravotnická škola tělocvičnu, tělovýchovný kabinet, šatnu pro žáky a tři místnosti, které slouží jako skladové prostory a sociální zařízení. Zbývající místnosti v přízemí a v 1. patře budovy slouží Základní umělecké škole Vladimíra Ambroze a SOŠ podnikání a obchodu, spol s.r.o.

Menu